img

Споделено ползване на Интелигентна система за измерване на фотосинтезата по Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”

07.10.2020

На 1 октомври 2020 г. в Селскостопанска академия (ССА) се проведе обучение за ползване на Интелигентната система за измерване на фотосинтезата LcproT. Изобретението е инвестиция за научни изследвания, доставена с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” (ННП-ХРАНИ) на Министерство на образованието и науката, изпълнявана от Академията. Практическото обучение се проведе от експерти на доставчика - ScintAct BG Ltd с участието на 22 учени от 10 института на ССА. Стопанин на интелигентната система за измерване на фотосинтезата е екипът на Института за растителни и генетични ресурси „Константин Малков”- град Садово - https://ipgrbg.com/. Предназначението й е за споделено ползване от екипите, които извършват научни изследвания по различни работни пакети на ННП-ХРАНИ.

Интелигентната система за измерване на фотосинтезата представлява високотехнологичен продукт на фирма ADC, който е конструиран да оценява фотосинтетичната активност на растенията, отглеждани в полски условия и при контролирани условия (вегетационни и лабораторни опити).Тази версия на апарата позволява растенията на полето да се оценяват при контролирани условия, чрез регулиране на количеството CO2, влажност на въздуха, температура и светлина, което прави оценката много по-ефективна и точна. Наличието на системата в полза на структурните звена на ССА ще подпомогне и активизира изследователите в посока на:

- селектиране образци от различни култури по показателя фотосинтетична активност в реално време и директно на полето, което води до подобряване и ускоряване на селекционния процес;

- разграничаване устойчиви и чувствителни селекционни материали и образци при наличие на абиотичен и биотичен стрес или при прилагане на различни биологично активни вещества и торове.

Получените резултати от изследванията могат да се потвърдят при контролирани условия във вегетационна къща или лаборатория, да се установят корелативни зависимости, както и да се направят математически модели между показанията на апарата в реално време и други признаци.

Използването на системата ще намали и замени приложението на скъпите и трудоемки вегетационни и лабораторни опити по отношение оценката на фотосинтетична активност на културите. Към това се добавя и възможността за мобилност на апарата. При добра организация на практика Интелигентна система за измерване на фотосинтезата ще позволи ефективното й споделено ползване от учените на ССА във важните и критичните периоди от развитието на различните видове култури.