Администрация Лице за контакт Имейл Телефон
Дирекция Наука образование и иновации проф. д-р Венера Цолова vtsolova@agriacad.bg +35928127585
Дирекция Международно сътрудничество връзки с обществеността и протокол Иван Ненов inenov@agriacad.bg +35928127582
Дирекция Финансово управление Янка Иванова-Mихайлова j.mihailova@agriacad.bg +35928127521
Дирекция Административно правна обществени поръчки и човешки ресурси Маргарита Генчева mgencheva@agriacad.bg +35928127509
Дирекция Управление на собствеността и стопански дейности Калин Василев kalin_v@agriacad.bg +35928127540
Дирекция Маркетинг и търговска дейност Ивайло Тодоров itodorov@agriacad.bg +35928127573
Дирекция Информационно обслужване д-р Живко Дучев zhivko.duchev@agriacad.bg +35928127530
Дирекция Вътрешен одит Стоянка Пенчева s_pencheva@agriacad.bg +35928127510