img

Институтът по аграрна икономика в Международния проект SHERPA

19.11.2020

Работата по Международния проект SHERPA, с участието на Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия продължава до 2023 година, съобщиха от научното звено към Академия. 

Информацията е за изследователски Международен проект, финансиран от ЕС чрез програма Horizon 2020

Проект „Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA)“, EC – Research Executive Agency, Number 862448, Economy Brussels NV (ECR), VAT number BE0808974951, Ian Maarten de Vet, 2019-2023. Проектът се осъществява от консорциум от 17 партньорски организации, координиран от международната изследователска и консултантска компания Ecorys в Белгия, и се договаря от Европейската комисия съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ 862448.

В него ИАИ участва като подизпълнител на Института по земеделие и хранителна промишленост във ВаршаваВ екипа от български учени по проекта са включени доц.д-р Божидар Иванов – ръководител мониторинг мултиактьорска платформа, проф.д-р Румен Попов – координатор, проф.д-р Димитър Николов – зам. координатор, ас. Петко Симеонов – модератор, ас. докторант Божура  Фиданска – зам. модератор, гл.експерт  Атанаска Джоджова – помощник, ст.експерт Кремена Горчева – помощник

Периодът за изпълнение на дейностите по проекта е 2019-2023 г. Срокът на изпълнение е в пряка връзка със взаимодействието между науката, обществото и политиката. То ще се осъществи в общо 40 многоакторни платформи (MAP) в 20 европейски държави и в една МАР на ниво ЕС между 2020 и 2023 г.

Инициативата The Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) ангажира членове от науката, обществото и политиката във формулирането на препоръки за бъдещи политики, свързани със селските райони в Европейския съюз.

Тройната цел на SHERPA е :

• да предостави основа за разработването на бъдещи изследователски политики с акцент върху
подготовката на работни програми по „Хоризонт Европа“;
• да подкрепи прилагането на политики, свързани с селските райони, през програмния период
2021-2027 г.;
• да подкрепи определянето на посоката на политиката за развитие на селските райони през
 следващия програмен период (след 2027 г.).

В рамките на SHERPA – в мултиакторна платформа  МАР – се организират форуми, в които участници от науката, политиката и обществото се срещат, споделят и създават знания по темите за развитието на селските райони.

Проектът SHERPA изготвя различни доклади (Position papers) въз основа на конкретни теми, като документите за позициите ще бъдат включени в текущите политически процеси, свързани с европейските политики за развитие и изследователската програма за селските райони. MAP са от решаващо значение за създаването на позиции, основани на местни знания и отразяващи местните проблеми и потребности, представени от членовете в платформата.

В заключението на анализа, изготвен от ИАИ по Проекта, се казва, че наблюдаваните тенденции в демографията на селските райони е краен изразител на цялостното социално-икономическо развитие. Той показва, че неблагоприятните тенденции, по всички включени показатели, се задълбочават и растат. Това е свидетелство, че проблемите,които ги причиняват, доминират над технологичния и дигиталния прогрес. Неизбежно, за 30-40-50 години животът при високата концентрация в големите мегаполиси ще губи своите предимства и това ще даде възможност много млади хора да потърсят път назад към по-малките и спокойни райони, с повече екология. Предизвикателството е да се съхрани приемствеността, така че този преход да бъде плавен и естествен и да се случи по-рано.