img

Оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води по проект АГРОРИНГ на Института по аграрна икономика

14.09.2020

Формулирани дейности по оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води по проект АГРОРИНГ на Института по аграрна икономика

С Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 г., финансиране от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и срок на изпълнение 13.12.19 – 13.12.22 проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в селското стопанство“ АГРОРИНГ стартира 3- годишното си изпълнение през декември 2019 г.

Базова организация в дейностите по него е Институтът по Аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия в партньорство с водещите в тази област специалисти проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА, и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”. Партньор по проекта е Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Научният екип на АГРОРИНГ (доц.д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ и ръководител на проекта, проф. д-р Светла Маринова от ИПАЗР, проф. д-р Храбрин Башев от ИАИ, гл. експерт Атанаска Джоджева от ИАИ, д. мед. Веселка Георгиева от НЦОЗА и др.) проведе работна среща на 8 септември т.г. На нея учените и експертите формулираха развитието на провежданите политики по отношение използването на утайките от ПСОВ в контекста на развитието на биоикономиката у нас. Обобщена бе актуалността и значимостта на проблема с утайките в екологичен, социално-икономически и практично-приложен аспект. Програмирани бяха и конкретните задачи и дейности в тези направления при изпълнението на втори и трети етап от проекта. Проф. д-р Светла Маринова от Института по почвознание отчете навременно и успешно изпълнение на плана за реализация до настоящия момент, въпреки извънредната епидемиологична обстановка в условията на COVID 19. Всички участници в срещата обосноваха нуждата от ефективно разпространение и приложение на резултатите от проекта в практиката, с амбиция информацията да достигне до максимален брой селскостопански организации и производители. 

Работната група набеляза и районите за анкетна работа, с която да се направи необходимия сравнителен анализ на резултатите от приложението в практиката и направените препоръки. Разпределени бяха и задачите за постоянно информационно захранване на уеб-страницата на ИАИ по проекта, участието в конференции и семинари, публикации в български и международни научни издания, както и изготвянето на законодателно-нормативен анализ по третираната проблематика. 

Проф. д-р Храбрин Башев от ИАИ припомни историята, проблемите и очерта новостите в стратегията на Европейската комисия по темата. Проблемът с третирането на утайките и с оползотворяване на отпадъчното съдържание от пречиствателните станции е с десетилетна история. Много години наред той е имал екологични и икономически измерения, свързани със замърсяването на околната среда и с разходите за оползотворяване и реколтивация на депата за съхранение на тези отпадъци. 

В последните десетилетия, с напредъка на новите технологии и навлизането на различни иновативни решения, съпътствано от стремежа за създаване на „Нови икономически цикли” въпросът какво да правим с утайките от ПСОВ присъства не като бреме и разход, а като актив. При използване на утайките като торно средство настъпват положителни промени в свойствата на почвите, в добивите и качеството на растителната продукция. Те се наблюдават и във физичните свойства на почвите в посока на нейната водозадържаща способност и нарастване на ерозивната й устойчивост. Доказана е и положителната роля на утайките върху баланса на хумуса в резултат от активната дейност на почвените микроорганизми.

В тази посока проект АГРОРИНГ решава комплексно задачите по оползотворяване на утайките от ПСОВ чрез разработване на ефективни технологии. Те са специфични в зависимост от качеството на продуктите, които се преработват и особеностите в санитарно-хигиенните им показатели, свързано с оползотзворяването им като почвен подобрител.

Задачите и целите на проекта е да стане източник на информация за широк кръг ползватели – ръководители и селскостопански производители, което е възможно с изготвянето на уеб-страница, провеждане на семинари и др.

Крайният резултат от научно-изследователската работа ще бъде обогатяване на теорията за функционирането и управлението на агроекологичните системи. Фокусът е в разкъсване кръговрата на биогенните химични елементи, поради внасянето на първичната биологична продукция от селскостопанските площи и натрупване на утайки от ПСОВ. 

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда създаване на балансирана система за управление на утайките от ПСОВ чрез внасянето им в агроценозите като източник на биогенни елементи. В практически аспект, това е управление на отпадъците получавани от ПСОВ, които след преработка могат да се използват в земеделието. Основно тя ще бъде предназначена за ползване от В и К, МОСВ, МЗГ и техните поделения в страната, фермери, пречиствателни станции за отпадъчни води и др.


Учените от ИАИ са убедени, че информирането на обществеността за новата селскостопанска политика е предпоставка за засилено участие на аграрната наука в процеса на устойчиво развитие на местните общности и за разработване на новия модел и подход в планирането – прозрачност в управлението, достъп до информация, представяне на мерките, чрез които ще се постигнат най-ефективно целите на политиката.

Актуалността и значимостта на проекта АГРОРИНГ се определя и от съответствието му с приоритетите на ЕС. Реално дейностите по проблемите, включени в научния проект са продължение на 3 десетилетия изследвания, свързани с оценка и моделиране на технологиите за използване на утайките от ПСОВ. Освен агрономически и технологичен въпросът с използването на утайките има социално-икономически измерения, които са разглеждани на микро (стопанско) и макро (екологична,социална и икономическа среда) равнище. Посредством интердисциплинарни подходи ще се разработят и приложат икономически методи за изчисляване икономическата ефективност и оптимизационната функция при различни технологии и практики. Ще се направи оценка на въздействието от въвеждането на използването на утайки в земеделието върху отделните фактори на икономическата, социална и екологична среда. 

След завършване на проекта екипът му от изпълнители си планира амбициозни социално значимите цели: за безопасно отстраняване и оползотворяване на утайките от ПСОВ и възстановяване нарушения баланс на почвите, чрез прилагане на утайките като торно средство; установяване на икономическата ефективност от приложението на утайките при различни типове почви, съотношения (почва:утайка) при различни земеделски култури; вегетационни експерименти за установяване ефекта от използване на утайки и органични торове – отчитане на добив и анализ на растителната продукция и почвата; алтернативи за оползотворяване на утайките в селското стопанство; изработване и тестване на методически инструментариум за оценка на социално-икономически ефекти от оползотворяване на утайките в земеделието; отправяне на предложения за подобряване на европейските и държавните политики способстващи за ефективното управление на утайките.