img

Институт по Земеделие – Кюстендил

2500 Кюстендил, ул. "Софийско шосе" +359 78 522 612

Уебсайт:  www.iz-kyustendil.org

Институтът по земеделие в Кюстендил е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на Министерство на земеделието № 2646 от 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в Кюстендил. Към Института са обособени два отдела.

Основни насоки на научните изследвания

Отдел „Селекция, интродукция и сортиране на култури“:

 • Разширяване и обогатяване на генофонда при ябълка, череша, слива, вишна, круша, грозде и подложки за овощните видове; 
 • Проучвания върху агробиологичните и стопанските качества на събраните сортове и подложки, преценка и отбор на най-ценните от тях и предлагането им на производствената практика; 
 • Използване на богатия генофонд от сортове и подложки като донори в селекциониране на процеси на ценни хибриди и нови сортове с желани качества
 • Използване на методите за тъканни култури и ембриокултурите при селекция на нови ранозвездни сортове, сортове, устойчиви на абиотични стресови фактори и бързо размножаване;
 • Проучване на взаимоотношението между сорт и подложка и подбор на най-подходящи комбинации между тях;
 • Проучване на винени и десертни сортове лози при екологичните условия на Западна България; 
 • Усъвършенстване на технологии за производство на автентичен посадъчен материал от овощни култури.

Отдел „Агротехника, растителна защита и икономика на културите на растенията“:

 • Установяване на биологически и стопански изгодни формировки при ябълка и череша и прилагане на подходяща резитба за формиране на короните и поддържането им през плододаващия период;
 • Оптимизиране на хранителния режим при ябълка и, череша и слива чрез подходящо органо-минерално торене; 
 • Изясняване ролята на агротехниката върху развитието на неприятелите по овощните видовеИдентифициране на причинителите на вирусни болести по семковите и костилковите овощни видове. Проучване на разпространението им и характеристика на икономически най-важните вирусни болести;
 • Установяване видовия състав и популационната динамика на основните вредители по черешата, вишнята, ябълката, сливата и на техните биологични регулатори – хищници и паразити; ролята на екологичните фактори върху плътността на неприятелите и размера на щетите, които причиняват и разработване на борбата срещу тях;
 • Разработване и внедряване на технологии за конвенционално, интегрирано и биологично производство на ябълки, череши и сливи;
 • Икономическа оценка на технологии за създаване и отглеждане на ябълкови, черешови и сливови насаждения; 
 • Установяване на подходящи технологии за отглеждане на зелеви култури (броколи, карфиол, главесто зеле), домати, нетрадиционни култури (манголд, салатно цвекло), междуредови култури (грах, нахут, фасул).

Институтът има програмна акредитация за обучение в областта на образованието и научна степен „Доктор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научни специалности „Селекция и семепроизводство в културни растения” и „Овощарство”.

Продукция и услуги, които се предлагат

В резултат на интензивна селекционна дейност в Института по земеделие в Кюстендил са създадени 11 сорта череши; 6 ябълки; 4 круши; 4 сливи; 1 праскова; 1 кайсия ; 2 подложки за череша и 1 за ябълка. Сключване на лицензионни договори за ползване и реализиране на производствени резултати и произвеждане на посадъчен материал от сортове, собственост на Института. Разработване на цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощни култури на база подбор на най-подходящи сортове, подложки или сортоподложкови комбинации съобразно конкретните екологични условия. В това отношение приоритетни са технологиите за създаване и отглеждане на насаждения от череши, вишни, ябълки, сливи и круши.  Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интегрирана и биологична плодова продукция. Предлагане на висококачествен посадъчен материал и плодова продукция от основните и перспективни сортове овощни видове.