img

Институт по Овощарство – Пловдив

4004 Пловдив, ул. „Остромила” 12 +359 32 692 349

Уебсайт: www.fruitgrowinginstitute.com

Институтът по овощарство в Пловдив (ИО) е приемник на Опитната станция по овощарство, учредена в началото на 1950 г. През 1952 г. станцията е преобразувана в Институт по овощарство с Постановление №715 от 28 август на Министерски съвет.

Основни направления на научните изследвания

Основните научни изследвания са свързани с интродуциране, съхранение, проучване и управление на овощни генетични ресурси, селекция на нови овощни сортове, биотехнологични и вирусологични подходи в селекцията и размножаването на овощните видове, създаване или усъвършенстване на технологии за отглеждане на овощни градини и икономически изследвания в овощарството.


„Съвременни селекционни програми, целящи създаване и въвеждане на нови сортове и сорто-подложкови комбинации, подходящи за отглеждане у нас”

Проучванията са насочени към следните актуални научни проблеми: 

  • събиране, съхраняване, изучаване и използване на генетичните ресурси при овощните растения;
  • генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството;
  • развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция.

„Технологични подходи за отглеждане на овощните култури с преобладаване на екологосъобразни решения и минимален екологичен риск”

Изследванията са насочени към разработване и внедряване на научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Сред основните области на изследване са:

  • минерално хранене на овощните растения и торене;
  • воден режим на овощните растения и почвата при напояване;
  • планиране и управление на поливния процес; 
  • внасяне на агрохимикали с поливната вода;
  • икономика и маркетинг.

„Растително - защитни подходи за контрол на болести, неприятели и плевели, пригодни за приложение в условия на конвеционално, интегрирано и биологично плодово производство, на основата на опазаване биоразнообразието и околната среда от замърсяване с песетциди.”

Проучванията са насочени към интегрирана и биологична борба с болести и неприятели; проучвания върху епидемиологията на икономически важни вирусни болести; системи за поддържане на почвената повърхност и контрол на заплевеляване в овощни разсадници, млади и плододаващи овощни насаждения.

„Размножаване, отглеждане и биотехнологии при овощните растения”

Изследванията са насочени към схеми на засаждане и архитектура на овощното дърво в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване, методи на размножаване, биотехнологични методи за размножаване на подложки и сортове.


ИО включва секциите „Селекция и генетични ресурси“, „Воден режим и минерално хранене“, „Растителна защита“ и „ Размножаване, отглеждане и биотехнолигии“.

Продукция и услуги, които се предлагат

Овощен посадъчен материал от семкови и костилкови видове, орех, лешник, киви, касис, малина и ягода.

За улеснение на клиенти, които създават градини по проекти, се сключват предварителни договори за производство на необходимия посадъчен материал.

Предлагат се подложки за ябълка и праскова, както и свежи плодове от ябълки, череши, праскови и сливи.

Осигуряват се консултации с високо квалифицирани специалисти, включително и чрез посещения на място.

Организират се семинари и открити дни по важни въпроси, касаещи овощарството.Предлагат се лицензи за производство на посадъчен материал от сортове, създадени в ИО.

Извършват се почвени и растителни анализи и се изготвят препоръки.