img

Институт по Аграрна Икономика – София

1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл.1 +35924653153

Уебсайт: www.iae-bg.com 

Институтът по аграрна икономика е публична изследователска организация в структурата на Селскостопанска академия. Основан е през 1935 г. и е единственият национален институт за аграрикономически изследвания и развитие в областта на земеделието.

Основни насоки на научните изследвания

Институтът по аграрна икономика осъществява фундаментални научни изследвания, научно–приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на аграрната икономика – икономика, управление и организация на земеделието, развитие на селските райони, управление на хранителните вериги, външни и вътрешни пазари и др.

ИАИ включва съобразно дейността си отделите „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика”, „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони”, „Обща администрация“. 


Продукция и услуги, които се предлагат

  • Разработва програми, стратегии, методики, нормативи, бизнес и инвестиционни проекти
  • Прави оценки на технологии и земеделски земи
  • Извършва консултантска дейност
  • Обучава докторанти
  • Участва в разработването на международни проекти
  • Изготвя анализи и пазарни проучвания в земеделието