img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЪРНЕНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ ЛОМ

3600 Лом, ул. „Белоградчишко шосе” 1 +35997160162; +35988419369; е-mail: oszlom@abv.bg

Опитната станция по земеделие в ЛОМ, Държавно предприятие, е основана през 1960 г. с Решение на БАН като научно звено към Централния научноизследователски институт по растениевъдство. През близо 54-годишната си история Станцията преминава през различни етапи и носи различни имена според  предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство в района. От 1963 г. тя е преименувана в Комплексна опитна станция и влиза в състава на новообразуваната Академия на селскостопанските науки. Съгласно Закона за Селскостопанска академия и Устройствения правилник на ССА през 2008 г. КОС е трансформирана в Опитна станция по земеделие в Лом като Държавно предприятие и е вписана в Търговския регистър. Станцията осъществява научноизследователска, приложна и експериментално-производствена дейност в областта на растениевъдното производство при условията на специфичния почвен подтип карбонатен чернозем, разположен в Средния Крайдунавски почвено-географски район и съставляващ 22% от черноземите в страната. 

Основни направления на научните изследвания

  •  Актуализиране технологиите за растениевъдно производство или отделни агротехнически звена в условията на конвенционалното земеделие (структура и редуване на културите в подходящи полски сеитбообращения, системи за обработка на почвата и торенето, в т.ч. използването на съвременни биостимулатори, листни торове и пр.) при отглеждане на зърнено-житни и зърнено-бобови, технически и фуражни,  в т.ч. енергийни култури в района.
  • Изследване възможностите и ефективността от отглеждането на някои сухоустойчиви алтернативни култури като суданка, многогодишни фуражни култури, житно-бобови смески и енергийни култури (зимна рапица, мискантус и др.). 
  • Изпитване и внедряване на нови сортове и хибриди полски култури. 
  • В областта на растителната защита са детерминирани постоянните ключови насекомни неприятели при основните и алтернативни култури в района - включени в схемите и системите за извеждане на борбата с тях. 
  • Организиране на моделни полета. 
  • Осъществяване на експериментална дейност по съхраняване и подобряване на почвеното плодородие и ограничаване на деградационните процеси на карбонатния чернозем. 
  • Проучване възможностите за постигане на устойчиво, по-малко енергоемко и екологично растениевъдно производство в условията на воден дефицит и климатични промени. 
  • Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на задачи и теми към проекти, прогнози, програми, концепции, планове за развитие и пр., възложени от ССА, МЗХ и други  чрез договори.


Звеното извършва консултации и научно обслужване, информационна  и популяризаторска дейност на собствените си резултати и на световните постижения, използвайки различни форми за тази цел. Резултатите от нашите изследвания дават възможност да се разработят конкретни модели за оптимизиране на отделните елементи от агротехническия комплекс. С анализирането на получените вариантни решения ще се постигне актуализиране на конвенционалните технологии за растениевъдно производство, възстановяване и поддържане на агроекологичните ресурси, оптимизиране на енергийните разходи и осигуряване на устойчивост на доходите, както и да се изградят критерии за добри земеделски практики в района на карбонатния чернозем в Северозападна България.                                                                                                                                                                                           

Продукция и услуги, които предлага

Успоредно с научноизследователската и приложната дейност в Станцията функционира Експериментално-производствена база, която стопанисва близо 1800 декара земя и произвежда посевен материал и стокова продукция от пшеница, ечемик и слънчоглед.