img

OПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ ЛОЗНИЦА

7290 Лозница Област Разград ул. „Дружба” 37 тел.: 0878 439 288 +359878439288 e-mail: osz_loznica@abv.bg

С постановление на Министерски съвет № 43/ 29.04.2008 г. Опитната станция по земеделие в Лозница се обособява  като самостоятелно държавно предприятие в структурата на ССА. 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Растениевъдство: Обработват се 3560 дка чрез въвеждане на съвременен сеитбооборот при използване на високопродуктивни полски и технически култури с оглед запазване и подобряване на почвеното плодородие. Разширяване на площите за семепроизводство от царевица, пшеница, ечемик и слънчоглед, към които потребителите проявяват траен интерес, придружен с огромно доверие към нашето производство.

Овцевъдство: Отглеждат се общо 160 овце. Основна цел е създаване на месодайно стадо  овце чрез  използване на кочове от специализирани породи за месо. Главната задача по отношение на овцевъдството е увеличаване броя на овцете поне с осем стада, за да има по-големи финансови показатели. Базата частично е възобновена със собствени средства. 

Рибовъдство: В опитната станция се отглеждат и четири вида риба: шаран, амур, толстолоб и щука. Развива се спортен риболов. Угояват се различни видове риба с цел пазарна реализация. Наблюдава се значителен ръст при развитието на това направление. Изгражда се по-добра инфраструктура около водоема, както и съоръжения за производство на зарибителен материал. 

Механизация: Обновяване на машинния парк, използване на възможности за финансиране по проекти.