img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ КЪРДЖАЛИ

6600 Кърджали ул. „Миньорска” 1, п.к. 104 +35936161884; e-mail: rcsas@abv.bg

Опитната станция по земеделие в Кърджали е създадена през 1929 г. като Опитно
поле по тютюна със задача да обслужва тютюневото стопанство на Родопите. През 1951 г.
Опитното поле се преобразува в Опитна станция по тютюна, като преминава през различ-
ни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите
на земеделското производство у нас. От 1962 г. е Комплексна опитна станция. През 1994
г. КОС се преобразува в Станция за научно обслужване, през 2001 г. в Регионален център
за научно-приложно обслужване и от 2008 г. в Опитна станция по земеделие, държавно
предприятие по смисъла на Търговския закон, което извършва експериментално-произ-
водствена, приложна и обслужваща дейност в растениевъдството. 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Направленията на научноизследователската работа са: тютюн, почвена ерозия и ово-
щарство върху наклонени терени, които се запазват като основни направления и в бъде-
щата работа на станцията.
Предметът на дейност се осъществява чрез експериментална работа в направления
тютюнопроизводство и овощарство, управление на растителен генофонд, изпитване на
нови сортове растения, научно-консултантска дейност и производство на семена и поса-
дъчен материал.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ
Станцията е утвърдена като център за извеждане на различни етапи от сортоподдър-
жащата селекция и за производство на базови и предбазови семена от ориенталски тю-
тюн. Звеното е избрано от ИАСАС като експериментално поле за сортоизпитване на ори-
енталски тютюн и работи в това направление от 4 години. В Станцията се произвеж-
да и посадъчен материал от лешник. Осъществява се консултантска и информационна
дейност за решаване на конкретни технологични проблеми по искане на земеделските
производители, разработват се технологична част за проекти по програмите на ЕС, както
и на цялостни проекти за създаване на насаждения. Осъществяват се консултации на зе-
меделските производители по технологични проблеми в тютюнопроизводството.