img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ТЮТЮНА ХАСКОВО

6300 Хасково ул. „Пловдивско шосе“, п. к. 77 +35938622150; e-mail:ost_hs@abv.bg

Опитната станция по тютюна е създадена през 1950 г. в Харманли като Тютюнева
опитна станция към Министерство на земеделието. През 1961 г. с ПМС №169 Станци-
ята преминава към Академия на селскостопанските науки (АСН). През 1962 г. на базата
на Държавното земеделско стопанство в Хасково се създава Комплексна опитна станция
(КОС) към АСН. С поредица от нормативни документи тя е преобразувана през 1982 г.
в Окръжен център за инженерно-внедрителска дейност (ОЦИВД) към ОАПС в Хасково,
след това отново като КОС към ССА през 1987 г. и Регионален център за научно-при-
ложно обслужване (РЦНПО) през 2000 г., който от ноември 2008 г. е трансформиран в
Държавно предприятие към ССА.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
През своята 63-годишна история Опитната станция в Хасково се утвърждава като ав-
торитетно звено за комплексно решаване на проблемите, свързани с производството на
основните за България типове тютюн – ориенталски, Виржиния и Бърлей.
 Селекция на висококачествени сортове ориенталски тютюн и Виржиния. Селе-
кционната дейност винаги е била приоритетна, имаща за цел създаване и внедряване в
производството на сортове тютюн, отговарящи на конкретните пазарни, демографски,
икономически и производствени условия. В станцията са създадени общо 38 сорта ори-
енталски тютюн и Виржиния. През отделните години над 50% от тютюневите площи в
България са засети със сортове на Опитната станция в Хасково.
 Сортоподдържане и семепроизводство на ориенталски тютюн и Виржиния.
 Поддържане на богат генофонд от хибриди, линии и сортове с ценни за тютюна
морфологични, биологични и стопански показатели.
 Разработване на специализирани агротехнологии за отглеждане на тютюн. В цялата
страна широко са внедрени създадените в Опитната станция в Хасково агротехнологии
за отглеждане на ориенталски и едролистни тютюни от разсадопроизводството до при-
бирането, сушенето и манипулацията; култивационни съоръжения от оранжериен тип;
устройства за равномерна сеитба и растителна защита; сушилни конструкции за ориен-
талски тютюн и други.