img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО КАРТОФИТЕ И ПЛАНИНСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ САМОКОВ

2000 Самоков, област Софийска +35972266181; e-mail:osk_samokov@abv.bg

Научноизследователската дейност по картофите в България започва през 1932 г. в Са-
моков, когато е създадено Опитното поле към Земеделския институт в София. От 1954 г. е
самостоятелна Опитна станция по картофите. Тя е специализирано научно звено и развива
научна, приложна и обслужваща дейност в областта на картофопроизводството.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Събиране, съхранение и комплексна оценка на генетични ресурси от картофи; разра-
ботване на съвременни технологии за отглеждане на картофи за консумация и семепро-
изводство; усъвършенствани системи за биологично производство на картофи; изготвяне
на системи за защита на картофите от болести и неприятели, базирани на нови химични и
биологични продукти; проучване съхраняемостта на сортове картофи; комплексна оценка
на нови интродуцирани сортове картофи при почвено- климатичните условия на страната.
Постижения на Опитната станция по картофите в Самоков са създадените сортовете
картофи: „Самоковски”, „Плана”, „Верила”, „Вида”, „Струма”, „Руен”, „Ибър”, „Искър”,
„Янтра”, „Сирма”, „Бор” и „Калина”. Съвместно с ИЗК „Марица” в Пловдив е разработена
технология за семепроизводство на български сортове картофи. Поддържат се и се съхра-
няват 15 нови селекционни линии картофи, подходящи за отглеж-
дане в страната.
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ

  • Разработва и предлага технологии за отглеждане на картофиза консумация и семепроизводство.
  • Технология за биологично производство на картофи.
  • Разработва технологични карти за отглеждане на картофи в зависимост от направлението на използване на продукцията.
  • Предлага научно-методично обслужване и обучение на фермери.
  • Разработва правила за добра растителнозащитна практика при картофите.
  • Организира и провежда открити дни, семинари, кръгли маси по актуални проблеми на картофопроизводството.
  • Предлага сертифициран посадъчен материал от картофи.