img

Научен съвет по растителна защита

Научният съвет по растителна защита:

  • Определя стратегически направления за научната дейност в направление растителна защита;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията, които са свързани с научната и образователната дейност
Име
Проф. д-р Заря Ранкова, Растителна защита (хербология), ИО - Пловдив
Проф. д-р Иван Киряков, Растителна защита (фитопатология), ДЗИ - Г. Тошево
Проф. дн Иванка Каменова, Растителна защита, АБИ - София
Проф. д-р Оля Караджова, Растителна защита (ентомология), ИПАЗР - София
Проф. д-р Христо Бозуков, Растителна защита, ИТТИ - Марково
Доц. д-р Анелия Борисова -Крумова, Растителна защита, ИЗ - Кюстендил
Доц. д-р Василина Манева, Растителна защита, ИЗ - Карнобат
Доц. д-р Винелина Янкова - Михайлова, Растителна защита, ИЗК - Пловдив
Доц. д-р Женя Илиева, Растителна защита (фитохелминтология), ИПАЗР - София
Доц. д-р Николай Генов, Растителна защита, ИЛВ - Плевен
Доц. д-р Петър Чавдаров, Растителна защита, ИРГР - Садово
Доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов, Растителна защита, ИФК - Плевен
Доц. д-р Снежана Милушева, Растителна защита (вирусология), ИО - Пловдив
Доц. д-р Стефан Рашев, Растителна защита (ентомология), ИПК - Чирпан
Доц. д-р Ценко Въчев, Растителна защита (фитопатология), ИПАЗР - София