img

Научен съвет по общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации

Научният съвет по общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации:

  • Определя стратегически направления за научната дейност в направления общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации ;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията, които са свързани с научната и образователната дейност
Име
Проф. д-р Венета Кръстева, Почвознание, ИПАЗР - София
Проф. д-р Иван Спасов, Oбщо земеделие, ИПАЗР - София
Проф. д-р Иванка Митова, Агрохимия, ИПАЗР -София
Проф. дн Ирена Атанасова, Почвознание, ИПАЗР - София
Проф. д-р Маргарита Нанкова, Агрохимия, ДЗИ-Генерал Тошево
Проф. д-р Мартин Банов, Почвознание, ИПАЗР - София
Проф. д-р Монко Нанков, Oбщо земеделие, ИЦ - Кнежа
Проф. дн Николай Динев, Почвознание, ИПАЗР - София
Доц. д-р Бисер Христов, Почвознание, ИПАЗР - София
Доц. д-р Вихра Стойнова, Мелиорации, ИПАЗР - София
Доц. д-р Дияна Некова, Мелиорации, ИПАЗР - София
Доц. д-р Здравка Петкова, Агрохимия, ИПАЗР - София
Доц. д-р Илиян Баджаков, Селекция и семепроизводство на културните растения, АБИ - София
Доц. д-р Мариана Христова, Почвознание, ИПАЗР - София
Доц. д-р Милена Керчева, Почвознание, ИПАЗР - София
Доц. д-р Румен Базитов, Мелиорации, ЗИ - Стара Загора
Проф. д-р Тома Шишков, Почвознание, ИПАЗР - София