img

Научен съвет по животновъдство

Научният съвет по животновъдство:

  • Определя стратегически направления за научната дейност в направление животновъдство;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията, които са свързани с научната и образователната дейност.
Име
доц. д-р Николай Марков, Говедовъдство и биволовъдство, ИПЖЗ Троян
проф. дн Апостол Апостолов, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Шумен
проф. д-р Елена Тодоровска, Генетика, АБИ - София
проф. дсн Живко Кръстанов, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Йовка Попова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Магдалена Облакова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Мая Игнатова, Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, ИЖН-Костинброд
проф. д-р Митко Лалев, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Паномир Ценов, Специални отрасли, НЦБ - Враца
проф. д-р Петя Славова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Стайка Лалева, Овцевъдство и козевъдство, ЗИ - Стара Загора
доц. д-р Геновева Стайкова, Овцевъдство и козевъдство, ЗИ - Шумен
доц. д-р Живко Накев, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Шумен
доц. д-р Иван Янчев, Екология и опазване на екосистемите, ИЖН-Костинброд
проф. дн Йордан Йорданов, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ-Шумен
доц. д-р Надежда Палова, Свиневъдство, НЦЗ-Средец
доц. д-р Невяна Станчева, Овцевъдство и козевъдство, ЗИ-Шумен
доц. д-р Никола Методиев, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ИЖН-Костинброд
доц. д-р Пенка Монева, Физиология на животните и човека, ИЖН-Костинброд
доц. д-р Пенко Зунев, Овцевъдство и козевъдство, ИПЖЗ - Троян
доц. д-р Пенчо Пенчев, Говедовъдство и биволовъдство, ЗИ - Шумен
доц. д-р Пламен Христов, Специални отрасли, ИЖН-Костинброд
доц. д-р Румен Калев, Говедовъдство и биволовъдство, НЦЗ - Търговищe
доц. д-р Цонка Оджакова, Овцевъдство и козевъдство, НЦЖЗ-Смолян
доц. д-р Янчо Тодоров, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ИЖН-Костинброд