img

Експертен съвет по "Почвознание, общо земеделие, агрохимия и мелиорации"

 

Експертният съвет по „Почвознание, общо земеделие, агрохимия и мелиорации“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на почвознанието, общото земеделие, агрохимията и мелиорациите, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет. 

Име
професор д-р Тома Ангелов Шишков, Председател, Почвознание, ИПАЗР - София
професор д-р Иванка Георгиева Митова, Агрохимия, ИПАЗР - София
професор дн Ирена Димитрова Атанасова, Почвознание, ИПАЗР - София
професор дн Николай Славов Динев, Почвознание, ИПАЗР - София
доцент д-р Цецка Росенова Симеонова, Почвознание, ИПАЗР - София
доцент д-р Гергана Славова Кунчева, Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), ИПАЗР - София
доцент д-р Здравка Благова Петкова, Секретар, Агрохимия, ИПАЗР - София