img

Експертен съвет по "Овощарство и лозарство"

 

Експертният съвет по „Овощарство и лозарство“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на овощарството и лозарството, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет.

Име
доцент д-р Галина Йорданова Дякова, Председател, Лозарство, ИЗС-Русе
професор д-р Мирослав Найденов Иванов, Лозарство, ИЛВ - Плевен
доцент д-р Димитър Кирилов Сотиров, ИЗ-Кюстендил, Селекция и семепроизводство на културните растения
доцент д-р Анелия Здравчова Борисова, Секретар, Растителна защита, ИЗ - Кюстендил
доцент д-р Николай Миладинов Генов, Растителна защита, ИЛВ - Плевен
доцент д-р Петко Минчев Минков, Овощарство, ИПЖЗ - Троян
доцент д-р Ирина Николова Станева, Овощарство, ИО - Пловдив