img

Експертен съвет по "Аграрна икономика"

 

Експертният съвет по „Аграрна икономика“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на аграрната икономика, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет . 

Име
проф. д-р Красимира Кънева, Организация и управление на производството, ЦА на ССА, Председател
проф. д-р Емил Пенчев, Общо земеделие, ДЗИ - Г. Тошево
проф. д-р Йовка Попова, Говедовъдство и биволовъдство, ЗИ - Ст. Загора
проф. д-р Нина Котева, Икономика и организация на труда, ИАИ - София
доц. д-р Минка Анастасова -Чопева, Икономика и организация на труда, ИАИ - София, Секретар
доц. д-р Красимира Лиджи, Говедовъдство и биволовъдство, ИЖН - Костинброд
доц. д-р Илияна Кришкова, Овощарство, ИЗ - Кюстендил