img

Генетично разнообразие и унаследяване на полови и плодови характеристики при пъпеш КП – 06 – РИЛА / 9

Ръководител: Институт по зеленчукови култури "Марица"-Пловдив
От: 20.12.2019 До: 20.12.2021

Селекцията на пъпеши (Cucumis melo L.) е концентрирана в няколко научни центъра по света. От целия Европейския съюз институции във Франция, Испания и България активно се занимават с генетико-селекционни проучвания. В този смисъл, кооперирането на усилията в научни области от взаимен интерес ще спомогне за по-ефективното изпълнение на селекционните програми, въвеждането на нови идеи и участието в проекти към ЕК и други партньорства.

Програма „Рила” предоставя големи възможности за ускоряване на процесите по сътрудничество в изследванията между Франция и България. Изучаването на разнообразието и унаследяването на полови и плодови характеристики при пъпеша са въпроси, които са в основата на хетерозисната селекция и са обект на настоящи изследвания. Общовалидните генетични принципи при наследяване на пола при растенията, особеностите на плодовете и продуктивността, както и специфичните изисквания на потребителите към вкусовите качества на плодовете от двете страни, поставя сътрудничество между научните колективи от Франция и България в плоскостта на взаимното допълване в изследванията.

Основната цел на настоящия проект е да се повиши познанието за генетичния вариабилитет и начина на унаследяване на важни агрономически признаци, като типовете цъфтеж и особеностите на плодовете при създаване на нови хибридни комбинации пъпеши. Предвиденият мултидисциплинарен подход за решаване на поставената цел налага използването на прогресивни методи за проучване на разнообразието в генетичните ресурси, селекцията, фенотипиране, генотипиране и биологична статистика.

Очакват се следните конкретни резултати:

- Оценка на генетичните ресурси на пъпеша по важни агрономически признаци;

- Нови познания за унаследяването на типове на цъфтеж при пъпеша;

- Вариране и наследяване на характеристики на плодовете;

- Прояви на хетерозисен ефект при хибридни комбинации от различни типове на цъфтеж."


Ръководител на научния колектив: Доцент д-р Николай Велков

Име