program

ННП-РЕПРОБИОТЕХ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХДва етапа на изпълнение на ННП: етап на възстановяване и трансфер на знания и технологии (2018–2019 г.) и етап на ускорено внедряване (2019–2020 г.);

 Срок на Програмата – до 31.12.2020 г., общ бюджет на програмата –1 500 000 лв.,

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, към които е насочена ПРОГРАМАТА:

  • осигуряване на здравословна животинска храна;
  • повишаване обема и качеството на животинската продукция, както и ефективността на животновъдството;
  • консолидиране на научно-изследователския потенциал в България за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областта на животновъдството;
  • подпомагане развитието на научен капацитет и повишаване участието на български учени в европейски програми;
  • привличане на млади учени за научноизледователска кариера и създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, както и трансфер на знания - връзка на науката с бизнеса.

ПАРТНЬОРИ: 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА /ТРУ/– ВОДЕЩ ПАРТНЬОР, 

БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ НА` НАУКИТЕ  /ИБИР „АКАД. К. БРАТАНОВ“/ /БАН/ - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ;

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  ;

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ   – ПЛОВДИВ /АУ/ - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ;;

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  – ПЛОВДИВ /УХТ/ - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;

ПРОГРАМАТА СЪДЪРЖА:

РП 1 ЕПЖ /едри преживни животни/- подобряване организацията и контрола при размножаване; прилагане на протоколи за синхронизиране на еструс и програмирано изкуствено семеняване; ранно и прецизно определяне на репродуктивния потенциал на разплодни животни;

Екипи от ССА – ИЖН-Костинброд, ЗИ-Шумен, ЗИ-Ст.Загора;

Партньори по РП 1 – ССА, ТрУ-Ст.Загора, ИБИР-БАН, АУ-Пловдив

РП 2 ДПЖ /дребни преживни животни/ - селекция на донори на семенна течност чрез ранно определяне на репродуктивния им потенциал; получаване, обработка и транспорт на охладена семенна течност; изпитване на протоколи за синхронизация на еструса и прилагане на ИО с охладена семенна течност в анестрален период; изпитване на добавки за хранене

Екипи от ССА – ИПЖЗ-Троян, ИЖН-Костинброд, ЗИ-Шумен, ЗИ-Ст.Загора;

Партньори по РП 2 – ССА, ТрУ-Ст.Загора, ИБИР-Бан, УХТ

РП 3 ЕДЖ /еднокопитни животни/ - оптимизирана биотехнология - нова среда за съхранение и криоконсервация; прилагане на ИО; внедряване на методология за ранно и прецизно определяне на репродуктивния потенциал чрез специфични фенотипни белези и маркерни молекули, свързани с оплодителния потенциал на гаметите;

Екип от ССА– ИЖН-Костинброд, 

Партньори по РП 3 – ССА, ТрУ-Ст.Загора, ИБИР-Бан

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА УЧЕНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ННП И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ :

Изграждане на умения за координация между екипите и отделните учени с разнообразие от експертизи, както в рамките на една структура, така и междуинституционално;

Прилагане на способи за работа като един екип в рамките на научните задачи съвместно с всички партньори, а не само в рамките на организацията;

Ръководителите на научни задачи – двигател за изготвяне на отчети, материали и публикации, за прилагане на иновации и за постигане на успешни резултати; 

Достъп и възможности за публикационна дейност в български и чужди реферирани и индексирани издания;

Успешни интердисциплинарни пилотни проекти;

Създаване на „Иновативна мрежа за репродуктивни биотехнологии в животновъдството“.

Име
Документи на консорциума ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали
Работни документи ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали
Бланки и декларации ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали
Списък на институтите ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали
Изисквания към публикациите и материалите по ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали
Презентация на 22-ра Научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2019 ННП-РЕПРОБИОТЕХ Свали