program

ННП-ХРАНИ

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“


Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) има основна цел да осигури условия за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

Приоритетната задача на ННП е да стимулира целенасочените научни изследвания и политики в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: 

- осигуряване на жизнеспособно производство на храни в отговор на нарастващото им търсене в световен мащаб;

- осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата; 

- балансирано развитие на биоикономиката селските райони и техните общности. 

Програмата спомага за изграждане на капацитет и обединяване на ресурси и знания във водещи направления на приоритет „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“ в рамките на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (Horizon 2020: 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy) и бъдещата Рамкова Програма за научни изследвания 2021-2027 „Хоризонт Европа“.

ННП – ХРАНИ е научно обоснована платформа за създаване на анализи и оценки на състоянието и перспективите пред иновативните агро-хранителни вериги, в контекста на изграждането и прилагането на интегрирани регионални стратегии за силна биоикономика, включваща опазването на природните ресурси и човешкото здраве.

Програмата съдържа 4 компонента и 12 работни пакета, които може да видите тук .

Селскостопанска академия е Координатор за изпълнение на научните задачи от работните пакети на Компонет 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи”.

ННП се изпълнява и управлява от Консорциума( виж презентация ), чрез споразумение за партньорство от шестима партньори, висши училища и научни организации:

  • АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (АУ) – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР;
  • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА` НАУКИТЕ (БАН) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА) –  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (участващи институти );
  • СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ (УХТ) - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА (ТУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Периодът за изпълнение на ННП-ХРАНИ е декември 2018г.- декември 2021г.

За повече информация виж:  http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/;

Полезна информация за изпълнението на ННП-ХРАНИ от структурните звена на ССА може да намерите тук 


Име
Структура на ННП-ХРАНИ Свали
Изисквания към публикациите по НПП-ХРАНИ Свали
Указания за научен отчет НПП-ХРАНИ Свали
Заповед за командироване на учени и служители по ННП-Храни Свали
Представяне на ННП-ХРАНИ Свали
Списък на институти участващи в ННП-ХРАНИ Свали
Образец на командировъчно за чужбина ННП-Храни Свали
Изисквания към публикациите по ННП-ХРАНИ Свали
Първа среща на Компонент 1 - 08 май 2019 Свали
Първа работна среща - 8 май 2019- РП 1-1 Свали
Първа работна среща -8 Май 2019 - РП 1-2 Свали
Първа работна среща -8 Май 2019 - РП 1-3 Свали
Възможности за публикуване на статии с отворен достъп Свали
Правила за споделено ползване Свали
ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК за използване на система за измерване на фотосинтеза на растенията (LCproT) за 2022 г. Свали
Заповед и Правила за споделено ползване на Анализатор за зърно SupNIR 2720 Свали
Ръководство за експлоатация на SupNIR серия 2700 Свали
Програма за измерване и анализ SupNIR серия 2700 Свали
Брошура „Устойчиво производство на зимна обикновена пшеница в рискова климатична среда“ Свали
Брошура „Устойчиво производство на зимна обикновена пшеница в рискова климатична среда“ (Англ.) Свали