Д-р инж. Недялка Нанева Вълчева

14.06.2023 - 14.07.2023 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физична, химична и микробиологична характеристика на минерални, планински и изворни води от България и биологични свойства на идентифицирани от тях микроорганизми”, разработен от д-р инж. Недял...

Прегледай

Доц. д-р Станислав Костов Стаматов

22.12.2022 - 22.01.2023 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проявление, закрепване и използване на признака прикачена плацента при сусама”, разработен от доц. д-р Станислав Костов Стаматов, за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по научна сп...

Прегледай

Проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска

16.11.2022 - 16.12.2022 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Българското селско стопанство след макросоциалната трансформация”, разработен от проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска, за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по научна специалност...

Прегледай

Доц. д-р Живко Лазаров Накев

10.11.2022 - 10.12.2022 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Кланични трупове от свине – качество и възможности за контрол ", разработен от доц. д-р Живко Лазаров Накев, за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по научна специалност „Свиневъдст...

Прегледай

Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов

21.05.2021 - 14.06.2021 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България”, разработен от проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов за придобиване на научна степен „доктор на на...

Прегледай

Доц. д-р Анелия Венева Янчева

17.10.2019 - 07.11.2019 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на моделните видове Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana в изследванията по растителна биотехнология и функционална геномика на Бобови", разработен от доц. д-р Анели...

Прегледай