img

Експертен съвет по "Зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни"

Експертният съвет по "Зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни"  е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет.

Име
доцент д-р Величка Йорданова Тодорова ,Председател, ИЗК - Пловдив,Селекция и семепроизводство на културните растения
професор д-р Галина Тодорова Певичарова,Зеленчукопроизводство, ИЗК - Пловдив
професор д-р Цветан Тодоров Кикиндонов, Селекция и семепроизводство на културните растения, ЗИ - Шумен
доцент д-р Веселина Банова Машева Секретар, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИРГР - Садово
доцент д-р Ганка Станчева Баева, Растителна защита, ИРЕМК - Казанлък
доцент д-р Олга Алексеевна Георгиева, Растителна защита, ИЗК - Пловдив
доцент д-р Надежда Генчева Запрянова, ИДЛР - София, Декоративни растения