img

Експертен съвет по "Технически науки"

 

Експертният съвет по „Технически науки“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на техническите науки, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им  от нейния бюджет .

Име
проф. д-р Теодора Попова, Качество на животинската продукция (месо и месни продукти), ИЖН - Костинброд, Председател
проф. д-р Илиана Начева, Технология на биологично активните вещества, ИКХТ - София
проф. д-р Михо Михов, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР-София
проф. д-р Снежан Божков, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР-София
доц. д-р Виолета Николова, Технология на тютюна и тютюневите изделия, ИТТИ - Пловдив, Секретар
доц. д-р Татяна Йончева, Технология на алкохолните и безалкохолните напитки, ИЛВ-Плевен
доц. д-р Тодорка Петрова, Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, ИККХ -Пловдив