img

Експертен съвет по "Технически науки"

 

Експертният съвет по „Технически науки“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на техническите науки, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им  от нейния бюджет .

Име
професор д-р Теодора Людмилова Попова Председател, Качество на животинската продукция (месо и месни продукти), ИЖН - Костинброд
професор д-р Илиана Борисова Начева, Технология на биологично активните вещества, ИКХТ - София
професор д-р Михо Янков Михов, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР - София
професор д-р Снежан Иванов Божков, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР - София
доцент д-р Виолета Викторова Николова, Секретар, Технология на тютюна и тютюневите изделия, ИТТИ - Пловдив
доцент д-р Татяна Радкова Йончева, Технология на алкохолните и безалкохолните напитки, ИЛВ - Плевен
доцент д-р Тодорка Вълкова Петрова, Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, ИККХ - Пловдив