img

Експертен съвет по "Почвознание, общо земеделие, агрохимия и мелиорации"

 

Експертният съвет по „Почвознание, общо земеделие, агрохимия и мелиорации“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на почвознанието, общото земеделие, агрохимията и мелиорациите, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет. 

Име
проф. д-р Тома Шишков, Почвознание, ИПАЗР - София, Председател
проф. д-р Иван Спасов, Oбщо земеделие, ИПАЗР - София
проф. д-р Иванка Митова, Агрохимия, ИПАЗР - София
проф. д-р Ирена Атанасова, Почвознание, ИПАЗР - София
проф. д-р Николай Динев, Почвознание, ИПАЗР - София
проф. д-р Генчо Милев, Oбщо земеделие, ДЗИ - Г. Тошево
доц. д-р Здравка Петкова, Агрохимия, ИПАЗР - София