img

Експертен съвет по "Овощарство и лозарство"

 

Експертният съвет по „Овощарство и лозарство“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на овощарството и лозарството, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет.

Име
проф. д-р Валентина Божкова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИО - Пловдив, Председател
проф. д-р Мирослав Иванов, Лозарство, ИЛВ -Плевен
проф. д-р Аргир Живондов, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИО - Пловдив
доц. д-р Анелия Борисова, Растителна защита, ИЗ-Кюстендил, Секретар
доц. д-р Галина Дякова, Лозарство, ИЗС-Русе
доц. д-р Николай Генов, Растителна защита, ИЛВ -Плевен
доц. д-р Петко Минков, Овощарство, ИПЖ-Троян