img

Експертен съвет по "Животновъдство"

 

Експертният съвет по "Животновъдство" е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на животновъдството, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет. 

Име
проф. д-р Петя Славова, Овцевъдство и козевъдство, ЗИ - Стара Загора, Председател
проф. д-р Магдалена Облакова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
проф. д-р Мая Игнатова, Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, ИЖН - Костинброд
проф. д-р Паномир Ценов, Специални отрасли, НЦБ - Враца
доц. д-р Йорданка Йорданова, Говедовъдство и биволовъдство, ЗИ - Шумен
доц. д-р Слава Динева, Екология и опазване на екосистемите, ИРР - Варна
доц. д-р Павлина Христакиева, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
доц. д-р Соня Иванова, Свиневъдство, ЗИ - Шумен
доц. д-р Таня Иванова, Овцевъдство и козевъдство, ИЖН - Костинброд, Секретар
доц. д-р Теодора Ангелова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
доц. д-р Цонка Оджакова, Овцевъдство и козевъдство, НЦЖЗ - Смолян