img

Експертен съвет по "Аграрна икономика"

 

Експертният съвет по „Аграрна икономика“ е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на аграрната икономика, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет . 

Име
професор д-р Красимира Димитрова Кънева, Председател, Организация и управление на производството, ЦА на ССА
професор дн Пламена Георгиева Йовчевска, Икономика и управление (земеделие), ЦА на ССА
професор д-р Йовка Митева Попова, Говедовъдство и биволовъдство, ЗИ - Ст. Загора
доцент д-р Диляна Илиева Митова, Организация и управление на производството, ИАИ - София
доцент д-р Илияна Стоянова Кришкова, Секретар, Овощарство, ИЗ - Кюстендил