Земеделски институт – Стара Загора

18.08.2020 - 18.10.2020 Главен асистент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално н...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

04.08.2020 - 04.10.2020 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност...

Прегледай

Институт по аграрна икономика – Со­фия

10.07.2020 - 10.09.2020 Главен асистент

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професиона...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

26.06.2020 - 26.08.2020 Главен асистент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

02.06.2020 - 02.08.2020 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по овощарство – Пловдив

22.05.2020 - 22.07.2020 Главен асистент

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един...

Прегледай

Агробиоинститут – София

14.03.2020 - 14.05.2020 Главен асистент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше о...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

14.03.2020 - 14.05.2020 Главен асистент

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, преобявява конкурса за академична длъжност ...

Прегледай