ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

27.09.2022 - 27.11.2022

Звено:


ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

Описание:

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 77 от 27.09.2022 г.

Дати:


Начална дата: 27.09.2022
Крайна дата: 27.11.2022
Дата на публикуване във вестник: 27.11.2022

Контакти:

ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.