ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

17.01.2020 - 17.03.2020

Звено:


ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

Описание:

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота“; главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“; двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч. Тел. за контакти: 028127560, 028127580.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 5 от 17.01.2020 г.

Дати:


Начална дата: 17.01.2020
Крайна дата: 17.03.2020
Дата на публикуване във вестник: 17.01.2020

Контакти:

ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч. Тел. за контакти: 028127560, 028127580.