Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

08.08.2023 - 08.10.2023

Звено:


Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

Описание:

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр 68/08.08.2023 г.

Дати:


Начална дата: 08.08.2023
Крайна дата: 08.10.2023
Дата на публикуване във вестник: 08.08.2023

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60