Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

04.08.2023 - 04.10.2023

Звено:


Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

Описание:

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦА на Селскостопанска академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ, бр 67/04.08.2023 г.

Дати:


Начална дата: 04.08.2023
Крайна дата: 04.10.2023
Дата на публикуване във вестник: 04.08.2023

Контакти:

ЦА на Селскостопанска академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60