Институтът по фуражните култури – Плевен

04.08.2023 - 04.10.2023

Звено:


Институтът по фуражните култури – Плевен

Описание:

 Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“  в  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в Централна администрация на Селскостопанска академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60

Обявата е публикувана в ДВ, бр 67/04.08.2023 г.

Дати:


Начална дата: 04.08.2023
Крайна дата: 04.10.2023
Дата на публикуване във вестник: 04.08.2023

Контакти:

ЦA на Селскостопанска академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60