Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково

19.06.2020 - 19.08.2020

Звено:


Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково

Описание:

Институтът по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заема­не на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества“. Срок – 2 месе­ца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи – ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г.

Дати:


Начална дата: 19.06.2020
Крайна дата: 19.08.2020
Дата на публикуване във вестник: 19.06.2020

Контакти:

ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи – ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.