Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

03.11.2020 - 03.01.2021

Звено:


Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

Описание:

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с.Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство по научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“. Срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи: в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 94 от 3.11.2020 г.

Дати:


Начална дата: 03.11.2020
Крайна дата: 03.01.2021
Дата на публикуване във вестник: 03.11.2020

Контакти:

ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи: в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.