Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

04.06.2019 - 04.08.2019

Звено:


Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

Описание:

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионал­но направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справ­ки – ИТТИ – с. Марково, тел.: 032 672 364; доку­менти в ЦА на ССА. тел.: 02 812 7560. 

Дати:


Начална дата: 04.06.2019
Крайна дата: 04.08.2019
Дата на публикуване във вестник: 04.06.2019

Контакти:

с. Марково, тел.: 032 672 364; доку­менти в ЦА на ССА. тел.: 02 812 7560.