Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

11.10.2019 - 11.12.2019

Звено:


Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

Описание:

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ – един, и главен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Документите за участие в конкурсите се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560

Обявата е публикувана в ДВ бр. 80 от 11.10.2019 г.

Дати:


Начална дата: 11.10.2019
Крайна дата: 11.12.2019
Дата на публикуване във вестник: 11.10.2019

Контакти:

София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560