Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

21.12.2021 - 21.02.2022

Звено:


Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

Описание:

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документите – в ЦА на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812 75 60.
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г.

Дати:


Начална дата: 21.12.2021
Крайна дата: 21.02.2022
Дата на публикуване във вестник: 21.12.2021

Контакти:

ЦА на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812 75 60