Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

29.04.2022 - 29.06.2022

Звено:


Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

Описание:

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в институ­та, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154, тел. 032/942-109. 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

Дати:


Начална дата: 29.04.2022
Крайна дата: 29.06.2022
Дата на публикуване във вестник: 29.04.2022

Контакти:

В Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, бул. Васил Априлов № 154, тел. 032/942-109