Институт по царевицата – Кнежа

21.05.2019 - 21.07.2019

Звено:


Институтът по царевицата – Кнежа

Описание:

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института по царевицата – Кнежа, 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е публикувана в ДВ бр.38 от 21.05.2019 г.

Дати:


Начална дата: 21.05.2019
Крайна дата: 21.07.2019
Дата на публикуване във вестник: 21.05.2019

Контакти:

гр.Кнежа, 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.