Агробиоинститут – София

19.11.2021 - 19.01.2022

Звено:


Агробиоинститут – София

Описание:

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 96 от 19.11.2021 г.

Дати:


Начална дата: 19.11.2021
Крайна дата: 19.01.2022
Дата на публикуване във вестник: 19.11.2021

Контакти:

ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560