Агробиоинститут – София

14.03.2020 - 14.05.2020

Звено:


Агробиоинститут – София

Описание:

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ бр 23 от 14.03.2020 г.

Дати:


Начална дата: 14.03.2020
Крайна дата: 14.05.2020
Дата на публикуване във вестник: 14.03.2020

Контакти:

ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560