Агробиоинстит – София

15.01.2021 - 16.03.2021

Звено:


Агробиоинстит – София

Описание:

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ (Фитопатология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 4 от 15.01.2021 г.

Дати:


Начална дата: 15.01.2021
Крайна дата: 16.03.2021
Дата на публикуване във вестник: 15.01.2021

Контакти:

ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.