img

ИКХТ в проект „Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските култури, оценка на приносите за биоикономиката”

17.02.2021

В Институт по криобиология и хранителни технологии – София: старт по проект „Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските култури – оценка на приносите за биоикономиката” 

На 5 февруари т. г. в заседателната зала на Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, който е в структурата на Селскостопанска академия (ССА), се състоя първата работна среща по изпълнение на проект Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските култури – оценка на приносите за биоикономиката“, финансиран с Договор № КП-06-Н46/6 от 27.11.2020 г. от Фонда за научни изследвания към Министерство на образованието и науката.

Разработването му ще се осъществява с обединените усилия на учени с интердисциплинарни компетенции от различни структурни звена в системата на ССА и техни колеги от водещи университети в страната.

Ръководител на проекта е доц. д-р Илияна Петрова от ИКХТ-София. В Колектива, ангажиран с изпълнението му, са включени учени от институти към ССА: доц. д-р Силвия Иванова и ас. Милена Павлова от ИКХТ - София, гл.ас. д-р Ангел Саров и гл.ас. д-р Даниела Цвяткова от Институт по аграрна икономика – София, гл. ас. д-р Светлана Стоянова, ас. Ралица Минчева и ас. Петър Николов от Институт по земеделие и семезнание – Русе. Дейностите на учените от институтите към ССА по проекта ще се извършват в партньорство с гл. ас. д-р Екатерина Цветанова от Нов български университет - София, гл. ас. д-р Данаил Георгиев от Пловдивски университет „Паисий хилендарски” – Пловдив и Мария Тошева от Университета по национално и световно стопанство – София.

Концепцията на проекта се изгражда върху хипотезата, че биостимулантите, приложени в критични фази на вегетацията в подходяща доза, стимулират продуктивността на земеделските култури и повишават икономическата ефективност на производствената структура.

Целта на учените е да се установи биологичното въздействие на изпитваните биостимуланти и да се направи оценка на ефекта от тяхното внедряване за развитието на биоикономиката.

В теоретико-практически план иновация в проекта е предвидената прогнозна оценка на икономическата ефективност на тестваните биостимуланти при интегрирана система на производство, в рамките на разработени оптимизационни икономико-математически модели на производствена структура на земеделско стопанство, на базата на отчитане комплексното влияние на всички действащи фактори: природни, биологични, икономически, етнологични дадености, институционална среда и др.