img

Иновативни научни разработки одобрени от Постоянната комисия за иновации и технологии към ССА

02.03.2021

През 2020 г. Постоянната комисия за иновации и технологии (ПКИТ) към Селскостопанска академия (ССА) прие за иновативни следните научни разработки:

„Пиво с намалено съдържание на глутен” с авторски колектив проф. д-р инж. Габриела Маринова, доц. д-р Силвия Милева, проф. дтн инж. Валентин Бъчваров, гл. ас. д-р Ива Томова - Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София;

„Пиво с подобрени антиоксидантни и функционални свойства – пиво с плодове арония и боровинка“ с авторски колектив проф. д-р инж. Габриела Маринова, доц. д-р Силвия Милева, гл. ас. д-р Ива Томова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експерт Албена Митрева. - Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София;

„Конфитюр от Хеномелес“ с авторски колектив доц. д-р Петя Иванова - Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ) - Пловдив, гл. ас. д-р Теодора Михова – Чавдарова - Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян, доц. д-р Диян Георгиев - Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – Троян; 

„Технология за производство на сорго за зърно” с авторски колектив Доц. д-р Калин Сланев – Земеделски институт (ЗИ) - Шумен, доц. д-р Станимир Енчев - Земеделски институт (ЗИ) – Шумен;

„Технология за производство на зелена маса от суданка” с авторски колектив доц. д-р Станимир Енчев - Земеделски институт (ЗИ) – Шумен, доц. д-р Калин Сланев - Земеделски институт (ЗИ) – Шумен, гл. ас. д-р Ахмед Мехмед - Земеделски институт (ЗИ) – Шумен, доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов – ИФК-Плевен, гл. ас. д-р Ирена Голубинова – ИФК-Плевен

Научните разработки са утвърдени от Управителния съвет на ССА и са предоставени на Дирекция „Маркетинг и търговска дейност” в Академията, с цел предложения за реализация към определени целеви групи, както и на специалист по интелектуална собственост. Последният ще направи оценка на техния потенциал за получаване на патент.

С конкретните параметри и възможности за приложна дейност на приетите през 2020 г. от ПКИТ към ССА научни разработки на институти от структурата й последователно в следващите дни ще ви запознава електронната страница на Академията : https://agriacad.bg