img

Институт по Рибни Ресурси – Варна

9000 Варна, бул. „Приморски” 4 +359 52 632 066

Уебсайт:  www.ifrvarna.com

Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) - ССА е създаден през 1932 г., като Морска биологична станция с Аквариум. През годините преминава през различна ведомствена принадлежност (Постановление № 373/29.12.2006 г.). 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Предметът на дейност на института е научно и приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката, структурата и хранителната база на промишлените видове морски риби.

Дългогодишните научни изследвания, по които работи ИРР във Варна, включват: изучаване на биоразнообразието в Черно море; на промените в Черноморската екосистема под въздействие на различни антропогенни и климатични фактори; изследвания върху стопански ценни рибни и нерибни морски ресурси, морска аквакултура.

Научната и приложната дейност на ИРР са немислими без акцент върху образователната дейност, залегнала в цялостната визия за развитие (Младежки консултативно-информационен център за акваристи; Контактен офис на В.ЕN.A - Солун, Гърция, за рибарство и аквакултури, студентски практики за Софийски университет, Тракийски университет, Пловдивски университет, МЕИ във Варна).

Атракционната дейност е част от приложната дейност на ИРР (изработка на научнопопулярни и тематични филми; издаване на тематични и детски книги; обучителни модули чрез аудио и видео системи; нови препарати; звукови ефекти). Основни структурно и тематично обособени научни звена са: хидробиология, ихтиология, молекулярна биология, Аквариум, библиотека и научноизследователски кораб “Проф. Ал. Вълканов”.

В областта на морското биоразнообразие се работи от 1932 г. Провежданите изследвания са комплексни, отразяват влиянието на екологичните фактори върху живите морски ресурси. Оценява се състоянието на фитопланктона в аквакултурите. Изследват се някои мекотели със стопанско значение пред българския бряг на Черно море (черна мида Mytilusgalloprovincialis, рапана Rapanavenosa, бяла пясъчна мида Chameleagallina). Създават се технологии за отглеждане на водорасли, риби , миди и тяхното приложение в различни отрасли на селското стопанство.

Проследява се популационната динамика на важните стопански видове: трицона, хамсия, меджид, сафрид, кефалови риби, калкан и др.; морфология, поведение и оценка на запасите. Извършва се молекулярно таксономично изследване на риби и нерибни ресурси чрез използване на ITS1 изменчивостта. Изследване на морските бозайници (миграция, брой, размножаване, болести на делфините в Черно море).

Аквариумът – най-старият на Балканския полуостров, построен през 1911 г. От откриването си на 17 юли 1932 г. до днес е център за популяризация на черноморската флора и фауна. Състои се от две основни части: жива експозиция с морски, сладководни и екзотични риби и две зали с препарирани морски организми, колекция от раковини, хербариуми.

От 50-те години на 20 век ИРР във Варна извършва постоянен мониторинг в крайбрежната и открито морска част пред българския бряг на Черно море с научноизследователския кораб “Проф. А. Вълканов”.

В библиотеката на института се съхраняват повече от 30 000 научни и специализирани издания, ръководства, архивни карти. ИРР е член на EURASLIC.  Първото му издание е „Известия на морска биологична станция” и е отпечатано през 1933 г., досега има 43 тома.