img

Институт по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков“ – Садово

4122 Садово, бул. „Дружба” 2 +359 32 629 026

Уебсайт:  www.ipgrbg.com

Институт по растителни генетични ресурси в Садово е едно от най-старите земеделски научни учреждения в България. След обособяване през 1882 г. на първото опитно поле към Земеделското училище в Садово, страната ни става петата държава в света след Франция, Англия, Швеция и Германия, която започва да развива земеделска наука. През 1902 г. е открита и първата за страната Държавна земеделска опитна станция Садово. Тук Константин Малков полага основите на опитното дело, осъзнава значението на растителните генетични ресурси, създава програма за селекция на пшеницата и израства като фитопатолог от световна величина.

Опитната станция през 1977 г. прераства в Институт по растителни генетични ресурси с национално значение. През 1984 г. по проект на ФАО тук е създадена и оборудвана генбанка за съхранение на растителни генетични ресурси. В института работи също биотехнологична лаборатория, открита през 1989 г., специализирана ботаническа градина, функционираща от 2002 г., и 6 лаборатории: по семезнание, фитопатология, биохимия, физиология на растенията, агрохимия и оценка на качеството на зърното. За 137 години история тук са създадени 150 сорта при 29 култури, като голяма част от тях и в момента са включени в официалната сортова листа на България.

Основни направления на научните изследвания

В ИРГР Садово се работи по четири научни проекта към Селскостопанска Академия: 

1. „Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България“. 

Основните научно-изследователски задачи в отдел „Растителни генетични ресурси” включват обогатяване на колекциите с нови образци, документация, комплексна оценка, съхранение и устойчиво използване на растителните генетични ресурси. Институтът в Садово е Национален координатор на България в Европейската програма по РГР (ECPGR). В Националната генбанка се съхраняват ex situ над 63 000 образци при повече от 600 вида, а в специализираната ботаничска градина in vivo се поддържат над 60 български и балкански ендемита.

В отдел „Растителни генетични ресурси” с помощта на изключителното разнообравие в колекциите са създадени сорт „Милениум”, единственият сорт ръж за България, първият пролетен голозърнест овес „Мина”, първият зимуващ голозърнест овес „ИРГР Марина”, зимните плевести сортове овес „Калоян“ и „Катан“, сортовете ечемик „Поток”, твърда пшеница „Деница”, най-добрите сортове фуражен грах за зелено „Весела” и „Мир”, много зеленчукови сортове и др.

2. ”Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологична пластичност, подходящи за сухите райони на страната”.

 3. „Интродукция и създаване на нови сортове ориз с ценни биологични и стопански качества, устойчиви на абиотични и биотични фактори”.

 4. „Интродукция, селекция и технология на фъстъци и сусам”.

В отдел ,,Селекционно-генетичен и сортоподдържане” на Института се създават нови сортове пшеница, тритикале, ориз, фъстъци и сусам. Разработват се и нови технологични решения за практическа реализация на създадените в ИРГР научни продукти. Изследва се пригодността на сортовете за отглеждане в условията на биологично земеделие. Звеното по сортоподдържане е гарант за автентичността и качеството на предлаганите от института семена.

В ИРГР Садово са селекционирани 46 сорта обикновена зимна пшеница, от които 16 са вписани в Официалната сортова листа на Република България. Създадени са 2 национални стандарта – сорт „Садово 1”, с над 40-годишна история, за добив и качество и стандартът за силните пшеници и един от най-студоустойчивите сортове - „Победа”, а също така и най-сухоустойчивият сорт „Катя”, високодобивните „Гея 1”, „Садово 772”, „Мургавец” и „Царевец”, пластичните „Фермер”, „Боряна” и „Гизда“, както и най-новите „Николай”, „Никибо”, „Гинра“ и „Надита“. 

Садовските фъстъци са запазена марка за всички пазари в страната. Интерес към тях има в Италия, а дори и в САЩ. Най-популярни са „Калина” и „Кремена”, а най-нови - „Орфей” и „Цветелина” и са включени в Официалната сортова листа на Република България.

След дългогодишни проучвания в ИРГР Садово са селекционирани сортовете сусам „Невена“, „Аида“ и „Валя“, които са годни за прибиране с комбайн. За тях е създадена и нова агротехнология, която е напълно механизирана от сеитбата до жътва. 

В Института са създадени 11 сорта ориз, а „Аваля“ е вписан в официалната сортова листа.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Научно-приложната дейност на Института винаги е била в услуга на фермерите от страната и чужбина. Чрез Бюрото за научно обслужване, маркетинг и патентна дейност (БНОМП), научните продукти се рекламират, представят и внедряват в производството.

ИРГР Садово ежегодно предоставя на фермерите от 500 до 800 тона автентични семена от собствени сортове с гарантирано качество. За всички закупени семена се предоставя препоръчвана сортова агротехника.

Предлагат се консултации и ограничени количества семена за отглеждане на алтернативни култури, като лимец, овес, ръж, просо, нахут, бурчак, фацелия, вигна, алабаш и други, както и за култури подходящи за биологично земеделие. 

В Института се извършват експертни услуги и професионални биохимични, фитопатологични и технологични анализи.

БНОМП организира перманентно изложби, демонстративни полета, провежда открити дни и сключва договори за съвместно семепроизводство.

Институтът организира, семинари, кръгли маси, курсове и др. Предлага консултации за всички полски култури. 

В ИРГР Садово се поддържат богата библиотека и музей, в който се съхранява историята на земеделската наука в Садово.