img

Проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, в рамките на Програма „Хоризонт 2020“

Ръководител: Институт по почвознание и култивиране на растенията – Полша
От: 31.10.2019 До: 01.11.2022

Проектът BIOEASTsUP е иницииран директно от министерствата на страните, включени в  Инициативата Биоийст. В допълнение, ангажимент за подкрепа е изразен и от различни асоциации, индустриални камари, иновационни центрове и други изследователски и неправителствени организации.

Проектът се изпълнява от международен консорциум между 21 партньора, сред които и  Селскостопанска академия. Координатор на проекта е Институтът по почвознание и култивиране на растенията – Полша.

БИОИЙСТ е съвместна инициатива на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката. Тя стартира в края на 2016 г., в рамките на Полското председателство на Вишеградската група, с активното участие и подкрепа на Унгария. Към настоящия момент Инициативата е подкрепена от министерствата на земеделието и науката в 11-те държави от ЦИЕ членки на ЕС (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия). На разширената Вишеградска група през 2019 г. единодушно бе одобрено и присъединяването на Сърбия.

През месец декември 2018 г. от страна на ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите беше подписано писмо за подкрепа, с което МЗХГ изразява своята ангажираност към процеса по участие на Селскостопанска академия като партньор в проекта. 

Бюджетът на проекта е в размер на 2 999 837,50 евро, а сумата, предвидена за Селскостопанска академия, е 122 000,00 евро. Проектът е с продължителност 36 месеца. 

Координатор на проекта за ССА - проф. д-р Виолета Божанова

Общата цел на проекта BIOEASTsUP е да подкрепи инициативата БИОИЙСТ при изпълнението на своята визия за 2030 и Плана за действие за преход на държавите от ЦИЕ към биоикономика. Това ще бъде направено чрез ангажиране на съответните заинтересовани страни, които да подкрепят устойчивата кръгова биоикономика в дневния ред на правителствата на страните от ЦИЕ, подобрявайки форматите за макрорегионално сътрудничество с връзките надолу по веригата на хранително-вкусовата промишленост и подпомагащи разработването на националните стратегии за биоикономика. Проектът ще постигне напредък по инициативата БИОИЙСТ, за да се превърне в катализатор за научноизследователска дейност и иновации, развитие на селските райони и други политики за развитие на биоикономиката в ЦИЕ чрез създаване на благоприятна междусекторна рамка за устойчиво разгръщане на потенциала за преработка на биомаса.


Конкретните цели на проекта са:

1. Да се задействат стратегическото мислене на правителствено ниво и международното партньорско разработване на национални стратегии за кръгова биоикономика в страните от инициативата Биоийст;

2. Да се подчертае ролята на подхода повече участници да бъдат ангажирани в разработването на нови стойностни вериги за насърчаване на биоикономиката;

3. Да се развие консолидирана Програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA);

4. Да създаде и поддържа макрорегионална рамка в подкрепа на инициативата Биоийст, а така също да се развива и осигурява устойчивост на Програмата за стратегически изследвания и иновации (SRIA);

5. Да се улесни създаването на политики, основани на доказателства;

6. Да се увеличи популярността на биоикономиката.


Методологията на проекта е разработена по начин, който да подпомага паралелно структурата на проекта и структурата на Инициативата Биоийст.


Дейности:

Проектът стартира през м.октомври 2019 г. със среща на представители на екипите, съставляващи Консорциума и продължава с изпълнение на заложените дейности по Работен пакет 1. 

Име