program

ННП-ОКОЛНА СРЕДА

Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия 


Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № ДО-230/06-12-2018) се изпълнява от Консорциум, които се състои от 9 (девет) научни организации и висши училища.  


Водещи организации са:

 • Българска академия на науките (БАН)
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Предефинирани партньори са:

 • Селскостопанска академия (ССА)
 • Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ)
 • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)
 • Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Технически университет – София (ТУ)
 • Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Консорциумът се управлява от Изпълнителен съвет (ИС), в състава на който се включва по един представител на водещите и предефинираните партньори.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Обща цел

Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България.

 • Конкретни (специфични) цели

-Фундаментални изследвания: Разработване или усвояване на методики и провеждане на надеждни, изчерпателни и детайлни изследвания на:

 • Пространствено-времевото многообразие на параметрите и характеристиките на приземната атмосфера и влиянието им върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите. Качество на водите (включително подземни и морски) и влиянието им върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите.
 • Качество на градската среда (сгради, транспортна и техническа инфраструктура, зелени площи, обществени открити пространства и население) и влияние върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите.
 • Повторяемост и пространствено разпределение на екстремни, неблагоприятни и катастрофални природни явления (засушавания, бури, градушки, наводнения, пожари, морски вълнения, ерозия на почвите и т.н.) и връзката им с крупномащабните атмосферни процеси и евентуалните климатични промени; оценка на риска от тях и на възможностите за прогнозиране, ранно предупреждение и превенция.
 • Геоложка среда и геоложки рискове (движения по активни разломи, свлачища, срутища, калнокаменни порои, техногенни замърсявания от сондажни и минни дейности) – повторяемост и пространствено разпределение; оценка на на възможностите за прогнозиране, ранно предупреждение и превенция.
 • Рискове за биоразнообразието и функционирането на екосистемите като компонент на устойчива и благоприятна жизнена среда.
 • Реакция и адаптиране на екосистемите към екстремни, неблагоприятни и катастрофални природни явления в геоложкото минало (глобални затопляния и застудявания, сблъсък с космически тела, глобални аноскични събития и др.) – ключ към разбиране на настоящите и надеждно прогнозиране на бъдещи промени.

-Приложни изследвания: На основата на знанията, генерирани от насочените фундаментални изследвания, там където е възможно, ще бъдат разработени:

 • Системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофални природни явления.
 • Системи за ранно предупреждение при бедствия.
 • Системи за подпомагане на действията при катастрофални явления и бедствия.
 • Дългосрочни стратегии и набор от мерки за превенция и преодоляване на неблагоприятни и катастрофални явления.
 • Запълване на пропуски в познанията за механизмите на загуба на биоразнообразие и екосистемни функции в България и в Черно море в условията на климатични промени и екстремални природни явления и техните взаимодействия с локалните човешки дейности; възможните пътища за смекчаване на негативните въздействия и адаптиране към тях.

-Повишаване квалификацията на учени и изследователи и обезпечаване на съвременна научноизследователска инфраструктура.

-Разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност.

-Трансфер на знания към съответните управленски органи (разработване на научно обосновани стратегии и програми за устойчиво управление).

-Стимулиране на мултидисциплинарно партньорство между изследователски екипи с различна научна насоченост.


За повече подробности, моля използвайте електронната страница на ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“   -  https://nnpos.wordpress.com/


Допълнителни материали и информация:


Име
Работни пакети и научни задачи изпълнявани от ССА по ННП-ОКОЛНА СРЕДА Свали
Декларация за липса на двойно финансиране ННП-ОКОЛНА СРЕДА Свали
Условия и изисквания за оформяне и представяне на резултати от ННП-ОКОЛНА СРЕДА Свали